سوابق تحصیلی

  • اخذ درجه دکتری مهندسی برق الكترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1395  با معدل 18.61
  • اخذ درجه كارشناسی ارشد مهندسی برق الكترونیک از دانشگاه مازندران در سال 1389  با معدل 18.50
  • اخذ درجه كارشناسی مهندسی برق الكترونیک از دانشگاه مازندران در سال 1386 با معدل 18.05
  • اخذ ديپلم رياضي فيزيك از دبيرستان اسوه بابل در سال 1381 با معدل 18.55

عنوان رساله ها 

  • رساله دکتری: کاهش نویز سیگنال گفتار بر مبنای بازنمایی تنک با نمره 19.5
  • رساله كارشناسی ارشد: بررسی تفكیک كور منابع توسط الگوریتم های تكاملی و مبتنی بر جمعیت  با نمره 19.9
  • رساله كارشناسی: طراحی و ساخت گیرنده-فرستنده مادون قرمز با استفاده از ميكروكنترلرAVR با نمره 20