مجلات علمی پژوهشی

 1. S. Mavaddaty, S.M. Ahadi, S. Seyedin, “Speech enhancement based on voice activity detection using dictionary learning in wavelet packet transform domain,” Computer Speech & Language, 2017(Accepted).
 2. S. Mavaddaty, S.M. Ahadi, S. Seyedin, “A novel speech enhancement method by learnable sparse and low-rank decomposition and domain adaptation,” Speech Communication, vol. 76, pp. 42-60, 2016.
 3. S. Mavaddaty, S.M. Ahadi, S. Seyedin, “Modified coherence-based dictionary learning method for speech enhancement,” Signal Processing, IET, vol. 9, no. 7, pp. 1-9, 2015.
 4. S. Mavaddaty, A. Ebrahimzadeh, “A novel technique for blind source separation using bees colony algorithm and efficient cost functions,” Swarm and Evolutionary Computation, vol. 14, pp. 15-20, 2014.
 5. S. Mavaddaty, A. Ebrahimzadeh, “Blind signals separation with genetic algorithm and particle swarm optimization based on mutual information,” International Journal of Radioelectronics and communications systems, Izvestiya VUZ. Radioelektronika, Russia, vol. 54, no. 6, pp. 32-43, 2011.

کنفرانس ها

 1. رامش پور یوسفی، سمیرا مودتی، "تفکیک کور سیگنال گفتار مبتنی بر کاهش همبستگی به کمک الگوریتم تکامل تفاضلی"، اولین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر، 1395
 2. S. Mavaddaty, A. Ebrahimzadeh, “A Comparative Study of Bees Colony Algorithm for Blind Source,” The 20th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), pp. 1172-1177, May 2012.
 3. سمیرا مودتی، عطاالله ابراهیم زاده، "استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت جداسازی سیگنال ها در شبکه های مخابراتی به روش تفکیک کور منابع"، اسفند 1388
 4. سمیرا مودتی، عطاالله ابراهیم زاده، "تفکیک کور سیگنال ها به کمک الگوریتم ژنتیک با ارائه تابع هزینه جدیدی بر  مبنای قطری سازی  ماتریس همبستگی و آمارگان مرتبه بالا"، بهمن 1388
 5. S. Mavaddaty, A. Ebrahimzadeh, “Evaluation of Performance of Genetic Algorithm for Speech Signals Separation,” International Conference on Advances in Computing, Control, and Telecommunication Technologies (ACT), pp. 681-683, 2009.

سمینار

 1.  Noise reduction of speech signals based on sparse representation methods, Department of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology, 2016.
 2. Speech enhancement using dictionary learning-based method, Department of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology, 2013.
 3. Word recognition based on hidden Markov model using HTK toolbox, Department of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology, 2013.
 4. Speaker recognition based on hidden Markov model using HTK toolbox, Department of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology, 2013.
 5. Speech recognition using hidden Markov model, Department of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology, 2013.
 6. Employing dynamic time wrapping for speech recognition, Department of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology, 2013.
 7.  Frequency estimation using Pisarenko, Music and Eigenvector Methods in MATLAB Department of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology, 2013.
 8.  Multi-objective optimization using genetic algorithm and particle swarm optimization algorithms, Aryan Institute of Higher Education and Technology, 2016.
 9. Voice activity detection method based on GARCH model, Department of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology, 2012.
 10. Denoising nonlinear time series based on adaptive filtering and wavelet shrinkage, Department of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology, 2012.
 11.  Speech enhancement in packet wavelet transform domain, Department of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology, 2012.
 12. Fundamental of particle swarm optimization, Department of Electrical Engineering, Babol University of Technology, 2008.
 13. Texture classification using support vector machine, Department of Electrical Engineering, Babol University of Technology, 2008.
 14.  Learning vector quantization neural network, Department of Electrical Engineering, Babol University of Technology, 2009.
 15. Applications of wavelets transform, Department of Electrical Engineering, Babol University of Technology, 2009.
 16.  Introduction to genetic algorithm, Department of Electrical Engineering, Babol University of Technology, 2009.
 17. Designing CMOS operational with flicker noise minimization, Department of Electrical Engineering, Babol University of Technology, 2009.

فعالیت های علمی

 • راهنمایی، مشاوره و داوری پایان‌نامه‌های دانشجویان ارشد رشته مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک، موسسه آموزش عالی آریان (94-95).
 • داوری مقالات دومین کنفرانس بین‎المللی پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند(ICSPIS2016) ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، آذرماه 1395.