علایق پژوهشی

 • پردازش سیگنال گفتار (بهسازی، بازشناسی)
 • طبقه بندی سیگنال
 • پردازش تصویر
 • مباحث بهینه‌سازی و محاسبات نرم
 • پردازش تکاملی و مبتنی بر هوش جمعی
 • داده‌کاوی
 • شناسایی الگو
 • تفکیک کور منابع
 • پردازش سیگنال پزشکی
 • هوش مصنوعی
 • شبکه عصبی
 • منطق فازی