سوابق آموزشی

  •  دانشگاه مازندران: ارائه دروس ریاضیات مهندسی، سیگنالهای و سیتمها، اصول سیستمهای مخابراتی، ریاضی مهندسی، سیستمهای دیجیتال، مبانی مهندسی برق، آزمایشگاه مدار الکتریکی، آزمایشگاه معماری کامپیوتر، آزمایشگاه منطقی-معماری کامپیوتر  95-96
  • موسسه آموزش عالي آریان: ارائه دروس پردازش تکاملی (ارشد)، منطق فازی (ارشد)، محاسبات نرم (ارشد) شبکه عصبی (ارشد)، پردازش سیگنال دیجیتال(ارشد)، الکترونیک 1-3، تکنیک پالس، مدار الکترونیکی، مدار الکترویکی 1-2، ریاضیات مهندسی، مدار منطقی، مدار مجتمع خطی، آزمایشگاه مدار مجتمع خطی، آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی، نرم‌افزار کاربردی، کاربرد رایانه در نرم‌افزار (87-95)
  • دانشگاه صنعتی امیرکبیر: دستیار آموزشی در ارائه درس پردازش سیگنال گفتار (92-94)
  • دانشگاه شمال: ارائه دروس اصول دیجیتال، مدار الکتریکی، آزمايشگاه مدارهاي مجتمع خطي، آزمايشگاه اصول ميكروكنترلر، آزمايشگاه تكنيك پالس، آزمايشگاه ريز پردازنده، آزمايشگاه معماري كامپيوتر (87-90)
  • موسسه آموزش عالي هدف ساري: ارائه درس اندازه‌گيري الكتريكي، مدار الکتریکی، الکترونیک (87-89)
  • دانشگاه صنعتي نوشیروانی بابل: آزمايشگاه معماري كامپيوتر (87-90)
  • موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران: ارائه دروس مدار مخابراتی، مدار الکتریکی، الکترونیک، نرم‌افزار کاربردی، آزمایشگاه مدار الکتریکی و مدار مخابراتی (88-90)